Algemene Voorwaarden A.T.O. Logistics B.V.

 

Artikel 1 Algemeen

1.1.          Op alle werkzaamheden van ATO zijn enkel deze algemene voorwaarden van toepassing.  

1.2.          ATO treedt op als expediteur c.q. transportbemiddelaar en niet als vervoerder.

1.3.          Deze Algemene Voorwaarden alsmede De Nederlandse Expeditievoorwaarden (hierna te noemen: “FENEX-voorwaarden”), gedeponeerd door de FENEX op 1 juli 2004 ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken van Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam (of in geval van wijziging van de FENEX-voorwaarden de meest recente versie daarvan), zijn van toepassing op alle aan ATO verstrekte opdrachten. De FENEX-voorwaarden zijn te raadplegen op de website van ATO. Daarnaast worden zij op eerste verzoek kosteloos ter hand gesteld.

1.4.          Bij tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van ATO en de FENEX-voorwaarden zijn de FENEX-voorwaarden van toepassing.

1.5.          Op alle via ATO aan vervoerders verstrekte opdrachten tot vervoer zijn van toepassing:

– De Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC), gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te    Amsterdam en Rotterdam, en/of

– Het verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR).

Zowel de AVC 2002 als de CMR worden op eerste verzoek kosteloos aan opdrachtgever/opdrachtnemer verstrekt.

1.6.          Ingeval ATO toch wordt aangemerkt als vervoerder zijn de in artikel 1.4 genoemde voorwaarden van toepassing.

1.7.          Indien en voorzover ATO op een vrachtbrief of in enig ander document wordt vermeld als vervoerder, dan wordt hiermee bedoeld dat zij handelt ‘as agents to’, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 2 Vertegenwoordiging

2.1.          (Vervoers)opdrachten worden niet in eigen naam aangenomen en niet op eigen naam verstrekt, maar in naam van opdrachtnemer respectievelijk opdrachtgever.

2.2.          Vrachtontvanger machtigt ATO onherroepelijk om de vracht namens hem/haar in ontvangst te nemen.

2.3.          Vrachtbetaler wordt bevrijd van zijn/haar verplichting tot betaling van vracht aan vrachtontvanger door betaling van de vracht aan ATO.

 

Artikel 3 Vergoeding

 3.1.          Bij door ATO hanteerde “all-in” tarieven is haar commissie inbegrepen.  ATO verwijst voorts naar artikel 3 van de FENEX-voorwaarden.

 

Artikel 4 Betaling

 4.1.          Bij het uitblijven van betaling van facturen van ATO binnen de gestelde termijn worden alle nog uitstaande nota’s terstond opeisbaar.

 

Artikel 5 Onvolledigheid / onduidelijkheid

 5.1.          Indien de opdracht of opdrachtbevestiging onduidelijkheden bevat dan wel onvolledig is en/of niet schriftelijk is bevestigd, dient opdrachtgever/opdrachtnemer dit onverwijld schriftelijk te melden en daarbij de ontbrekende gegevens toe te zenden dan wel de opdracht schriftelijk te bevestigen.

5.2.          Bij uitblijven van een melding zoals bedoeld in artikel 6.1, wordt de opdracht geacht volledig duidelijk en volledig te zijn.

 

Artikel 6 Gegevens vervoersovereenkomst

 6.1.          ATO gaat ervan uit dat zowel een opdrachtgever als een opdrachtnemer niet nader geïnformeerd wensen te worden over de wederpartij bij de namens opdrachtgever gesloten vervoersovereenkomst. Op eerste schriftelijk verzoek zal ATO deze gegevens aan opdrachtgever en/of opdrachtnemer verstrekken.

 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 20067752.